TAOTLEJA
Taotleja võib olla füüsiline isik (peab omama Eesti Vabariigi isikukoodi), juriidiline isik või asutus. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse taotlejaga leping ning eraldatud toetus kantakse tema arveldusarvele. Taotleja andmete juures tuleb kindlasti täita kõik väljad.

PROJEKTI KIRJELDUS
Projekti lühikokkuvõte
Lühidalt, kuid võimalikult täpselt tuleb kirjeldada projekti, millele toetust taotletakse.

PROJEKTI TEOSTAMISE KOHT on koht (kohad), kus projekti tegevus toimub.

TOETUSE KASUTAMISE AEG
Toetuse kasutamise ajavahemik tuleb määrata nii, et sellesse mahub nii projekti sisulise osa teostumine kui ka tehtavad kulutused (ehk kuludokumentide kuupäevad). Väljaspool toetuse kasutamise ajavahemikku tehtud kulutust või toimunud üritust loetakse toetuse sihipäratuks kasutamiseks.

PROJEKTI ÜLDMAKSUMUS on summa eurodes, mis kulub kogu projekti läbiviimiseks.

TAOTLETAV SUMMA on summa eurodes, mida taotletakse projekti läbiviimiseks hõimurahvaste programmist.

MUUDE TOETUSALLIKATE tabelisse tuleb märkida, kellelt on projektile veel toetust taotletud, taotletud toetuse suurus eurodes ning eraldatud toetuse suurus eurodes. Kui toetuse eraldamise otsus on veel langetamata, tuleb tabelisse märkida otsuse tegemise tähtaeg. Tabelisse tuleb märkida ka projektis osalejate omafinantseering.

SOOVITAJAD
Toetuse taotlemisel soovituskirju ei nõuta. Igal toetustaotlusel peab aga kindlasti olema kaks soovitajat, kelle kontaktandmete korrektne esitamine on kohustuslik. Soovitajad peavad oma nime kasutamiseks andma nõusoleku. Nõukogu võib soovitajatelt projekti kohta eksperthinnangut küsida.

PROJEKTI TÄIELIK KIRJELDUS JA PÕHJENDUS
Üksikasjalik ülevaade projekti sisulisest osast, mis sisaldab:
1) projekti eesmärki;
2) projekti täielikku kirjeldust ja läbiviimise kava;
3) projekti sihtgruppi (kellele on üritus suunatud);
4) projektis osalejaid (kes üritust korraldavad);
5) projekti tausta ja põhjendust;
6) oodatavat tulemust;
7) hindamise kriteeriume.

PROJEKTI EELARVE
Planeeritud kulutused tuleb esitada (taotluse blanketis sisalduva tabeli kujul) kogu projekti üldmaksumuse ulatuses. Projekti eelarves tuleb ära märkida nii planeeritavad kulutused, mis kaetakse hõimurahvaste programmi toetusest, kui ka kulud, mis kaetakse omafinantseeringust või kaasfinantseerijate toetuse abil. «Muid kulusid“ või «Ettenägematuid kulusid» hõimurahvaste programm ei rahasta.